Prihláste sa

Pokiaľ ste dopravný psychológ, prihlásením sa alebo registráciou získate prístup ku všetkým článkom, možnosť vytvorenia profilu pracoviska a komentovať príspevky.

Nájdite psychológa

Vyhľadajte v zoznamoch alebo na mape dopravného psychológa vo svojom okolí. Prípadne si prezrite popis a prehliadku daného zariadenia.

Akcie a podujatia

Nepremeškajte už žiadne vzdelávacie podujatie alebo zaujímavú akciu v dopravnej psychológií. Neustále vás informujeme o tom čo sa práve deje.

Oznam

Vážení  kolegovia,

dňa 20.8.2020 sa uskutoční rokovanie pracovnej skupiny o Nadrezortnej komore psychológov, ktoré zvoláva Nadrezortné oddelenie MZ SR. Bližšie informácie nájdete na stránke  Slovenskej komory psychológov. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vyplnili dotazník, ktorý je zverejnený na stránkach SKP  (http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_content&id=1035:vyzva-spolupracujme-pri-zvyseni-statusu-profesie-psycholog), okrem iného sa tam píše:

Asociáciu dopravných psychológov SR bude zastupovať  doc. Miloš Šlepecký.

Prajem Vám príjemné prežitie letných mesiacov.

PhDr. Karol Kleinmann PhD.

Prezident ADPSR

„Vyhláška č.29/2020 o rehabilitačnom programe pre vodičov

§ 31d

Rehabilitačný program pre vodičov
(k § 91a ods. 8 zákona)

(1)

Rehabilitačný program pre vodičov je odborná činnosť a reedukačná aktivita zameraná na pozitívne ovplyvnenie postojov a upevnenie zodpovedného správania sa držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý je povinný podrobiť sa podľa zákona takému programu.

(2)

Rehabilitačný program pre vodičov, ktorému sa osoba podrobuje, vykonáva počas jeho trvania rovnaký posudzujúci psychológ. Osoba môže zmeniť posudzujúceho psychológa iba z dôvodu, ak posudzujúci psychológ čerpá materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, je dlhodobo práceneschopný alebo pozastavil alebo ukončil svoju odbornú prax.

(3)

Rehabilitačný program pre vodičov pozostáva z troch skupinových stretnutí. Každé stretnutie trvá 3 hodiny, pričom jedna hodina trvá 50 minút, s aspoň jednou psychohygienickou prestávkou počas jedného stretnutia. Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú, je najmenej 7 dní; rehabilitačný program pre vodičov sa ukončí do 6 týždňov od jeho začatia.

(4)

Skupinového stretnutia sa môžu zúčastniť v jednej skupine najmenej 3 osoby a najviac 10 osôb, ktoré sa podrobujú rehabilitačnému programu pre vodičov.

(5)

Ak sa osoba zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť skupinového stretnutia, posudzujúci psychológ určí dátum, čas a miesto náhradného skupinového stretnutia. Závažnosť dôvodov posudzuje posudzujúci psychológ, pričom náhradné skupinové stretnutie možno určiť len raz počas rehabilitačného programu pre vodičov.

(6)

Osoba, ktorá sa podrobuje rehabilitačnému programu pre vodičov, predloží na začiatku prvého skupinového stretnutia posudzujúcemu psychológovi rozhodnutie o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov na účely vyhotovenia jeho kópie posudzujúcim psychológom.

(7)

Podmienkou na vystavenie dokladu o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov posudzujúcim psychológom je absolvovanie všetkých skupinových stretnutí s aktívnou účasťou.

(8)

Osobe, ktorá sa nedostaví na všetky skupinové stretnutia v čase určenom posudzujúcim psychológom, posudzujúci psychológ nevystaví doklad o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov.

(9)

Posudzujúci psychológ neumožní účasť na skupinovom stretnutí osobe, ktorá sa dostaví na skupinové stretnutie pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, pričom o uvedenej skutočnosti vyhotoví písomný záznam v dokumentácii ním vedenej a osobe nevystaví doklad o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov.

(10)

Rehabilitačného programu pre vodičov individuálnou formou sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá neovláda slovenský jazyk na komunikačnej úrovni potrebnej na absolvovanie rehabilitačného programu pre vodičov.

(11)

Rozsah a obsah rehabilitačného programu pre vodičov je uvedený v prílohe č. 13d.

(12)

Vzor dokladu o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov je uvedený v prílohe č. 13e.“.

23.

V § 32 ods. 1 sa slová „technickými normami“ nahrádzajú slovami „osobitným predpisom“.

ONLINE ŠKOLENIE

Asociácia dopravných psychológov SR oznamuje, že v spolupráci so spoločnosťou A-NIKO s.r.o. organizuje školenie na tému "Rehabilitácia mladých vodičov" v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z.

Školenie bude prebiehať cez internetovú aplikáciu ZOOM.US v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod. dňa 15.05.2020. Link Vám bude zasielaný dva dni pred začiatkom školenia mailom.

 • Cena na osobu je 195 Eur.
 • Účastnícky poplatok posielať na účet : SK15 1100 0000 0026 2311 6041
 • Do poznámky : meno a priezvisko

OZNAM

Vážené kolegyne, kolegovia,

vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, ADPSR odporúča dopravným psychológom obmedziť vyšetrovanie vodičov a vykonávanie odborného poradenstva u vodičov, u ktorých bol zistený alkohol, minimálne do 29.3.2020. Na základe konzultácie s plk. JUDr. Rumanovským, riaditeľom dopravnej polície Prezídia PZ SR, dopravná polícia prihliadne na neskoršie predloženie potrebných  dokladov.

ŠKOLENIE dopravných psychológov – rehabilitácia mladých vodičov

Asociácia dopravných psychológov SR oznamuje, že v spolupráci so spoločnosťou A-NIKO s.r.o organizuje školenie na tému " Rehabilitácia mladých vodičov" v zmysle novely vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z.

30.3.2020 Oznamujeme Vám miesto konania odborného školenia dopravných psychológov - “Rehabilitácia mladých vodičov“.

Na základe opratrení MZSR pre zníženie rizika šírenia ochorenia COVID-19 je zrušené odborné školenie “Rehabilitácia mladých vodičov“ DO ODVOLANIA.

Predbežný harmonogram odborného školenia
Od 8:30 do 10:00 Prednášky
Od 10:00 do 10:30 Prestávka
Od 10:30 do 12:30 Prednášky
Od 12:30 do 13:30 Obednajšia prestávka
Od 13:30 do 15:00 Prednášky
Od 15:00 do 15:15 Krátka prestávka
Predpokladaný záver o 18:00 hod.

Cena pre členov ADPSR: 195.-euro , pre nečlenov 225.-euro, Počet účastníkov je limitovaný, určujúce zaradenie do kurzu je dátum pripísania platby na účet :

Aktuálni študenti dopravnej psychológie na SZU majú odborné školenie "REHABILITÁCIA MLADÝCH VODIČOV" za zvýhodnenú cenu 195 Eur.

A-NIKO : IBAN SK15 1100 00000026 23116041

:do poznámky: priezvisko mesto školenia

V prípade záujmu stať sa členom ADPSR ( členské 50 Eur) kontaktujte prosím na mailovú adresu adpsr@adpsr.sk

Poznámkové materiály zo školení budú zverejnené po účasti (pre účastníkov) a ukončení všetkých plánovaných kurzov na stránke ADPSR.

Školenie je pre všetkých dopravných psychológov, ktorí sa v roku 2020 budú chcieť venovať tréningom mladých vodičov s vodičskou praxou 2 roky ktorí sa dopustili min. 2 závažných dopravných priestupkov. Nedisciplinovaných mladých vodičov bude evidovať dopravná polícia, ktorá ich bude informovať, že sú povinní absolvovať rehabilitačný program u dopravných psychológov, ktorý je zameraný na zlepšenie ich postojov a celkového dopravného správania. Za týmto účelom ADPSR zašle všetkých okresným oddeleniam PZ zoznamy dopravných psychológov a vyznačí v nich tých, ktorí prešli školením a ADPSR garantuje ich odbornosť v tejto oblasti.

Výhody členstva v Asociácii dopravných psychológov SR

Staň sa členom Asociácia dopravných psychológov SR! V roku 2019 pripravila Asociácia dopravných psychológov SR niekoľko noviniek pre psychológov, ktorí majú záujem stať sa členom Asociácie dopravných psychológov SR. Členstvo v Asociácii dopravných psychológov SR je výhodné z viacerých dôvodov:
 1. najnovšie informácie z legislatívy a odborných akcií v Európe.
 2. zvýhodnené účastnícke poplatky na akciách organizovaných ADPSR ( zľava z účastníckych poplatkov na podujatiach Plénum ADPSR 2019 a 5. Medzinárodná vedecká konferencia o dopravnej psychológii sa vyrovná registračnému poplatku do ADPSR).
 3. zverejnenie adresy psychológa na webe ADPSR a v pripravovanom časopise Dopravná psychológia, ktorý bude vychádzať dva krát do roka a bude zasielaný na všetky dôležité inštitúcie štátnej správy i súkromným podnikom.
Postup registrácie nájdete v článku: Zaregistrujte sa v ADPSR.

ZAREGISTRUJTE SA V ADPSR

Vitajte na stránke Asociácie dopravných psychológov Slovenskej republiky!

Postup registrácie:

1. Pred vyplnením registračného formulára, prosím navštívte stránku "Stanovy ADPSR".

2. Ak po prečítaní stanov budete súhlasiť s jednotlivými bodmi a článkami, prosím prejdite na stránku "Registrácia".

3. Vyplňte prosím jednotlivé kolonky registračného formulára. Po odoslaní žiadosti o registráciu obdržíte E-Mail s potvrdením o prijatí Vašich údajov.

4. Úplná registrácia bude hotová po zaplatení registračného poplatku 50 € a odsúhlasení Prezídia ADPSR.

5. Následne Vám bude vytvorené konto a zaslaný E-Mail s prihlasovacími údajmi na našu webstránku www.adpsr.sk, kde sa budete môcť podieľať na tvorbe obsahu a prispievať články a rôzne oznamy.

Úplnou registráciou (po zaplatení poplatku) získate prístup ku všetkým článkom, možnosť vytvorenia profilu pracoviska a komentovať príspevky. Okrem toho, pre členov ADPSR je pri všetkých odborných udalostiach organizovaných ADPSR (Plénum ADPSR 2019, 5. Medzinárodná vedecká konferencia o dopravnej psychológii) zvýhodnený účastnícky poplatok.

Pozvánka na Plénum ADPSR 2019

4.-5.4.2019 sa v hoteli Partizán na Táloch uskutoční Plénum Asociácie dopravných psychológov Slovenska. Program: 4.4.2019 – Plénum, Odborné témy ( do 19:00) 5.4.2019 – Úvodné školenie k metodike tréningu mladých vodičov (do 14:00) (Podrobnejší program čoskoro)   Registrácia na Plénum ADPSR 2019:
 1. vyplnenie online registračného formulára:
https://docs.google.com/forms/d/1XN7ct1NLyab3vOqa3PnlaEjMNizlRYry7ox1Csxb1pI/edit
 1. Uhradenie účastníckeho poplatku. Bez úhrady vaša registrácia nie je platná.
  Poplatok za Plénum: členovia ADPSR: 80 € nečlenovia ADPSR: 100 € Poplatok uhraďte na účet: SK55 1100 0000 0029 2987 1904. Do poznámky, prosíme, uveďte Vaše priezvisko/spoločnosť. V prípade záujmu sa registrujte najneskôr do 8.3.2019. Po tomto dátume sa zvýši účastnícky poplatok na 100 € (člen ADPSR), 130 € (nečlen ADPSR). V cene účastníckeho poplatku je 2 x obed a 2 x coffee break. Zároveň by sme Vás chceli vyzvať na aktívnu účasť na odborných prednáškach. V prípade záujmu o prednášanie nás, prosím, kontaktujte mailom do 1.3.2019 na adpsr@adpsr.sk. Účasť je akreditovaná Slovenskou komorou psychológov, počet možných získaných kreditov: 12. V prípade aktívnej účasti: 24. Ubytovanie je možné aj v hoteli Partizán,  v ktorom bude prebiehať Plénum. V prípade záujmu odporúčame rezervovať si miesto čo najskôr. (Písomne na mail rezervacie@partizan.sk, uviesť poznámku Plénum. Prípadne sa informovať priamo v hoteli telefonicky na tel. č.: 048/630 88 00. Do 5.3.2019 budú v hoteli zabezpečené voľné kapacity pre účastníkov Pléna, preto odporúčame rezervovať miesto do tohto dňa. ) ZASADANIE VÝBORU PREZÍDIA ADPSR: Zasadanie výboru prezídia ADPSR sa uskutoční 3.4.2019 o 18:00, taktiež v hoteli Partizán. Pre členov výboru je zabezpečené ubytovanie v hoteli Partizán v priebehu celého Pléna (2 noci).  

Najvýznamnejšie akcie ADPSR v roku 2019

 • Plénum ADPSR
4.4.-5.4.2019, Tále - hotel Partizán, Slovensko
 • Seminár Asociácie dopravných psychológov ČR
16.5.-17.5.2019, Prostějov, Česká republika
 • XVI. Európsky kongres psychológie
2.7.-5.7.2019, Moskva, Rusko
 • 5. Medzinárodná vedecká konferencia o dopravnej psychológii
3.10-4.10. 2019, Bratislava, Slovensko
 • Medzinárodná konferencia o dopravnej psychológii
november , 2019, Viedeň, Rakúsko
Prihláste sa
Ak chcete prezerať všetok obsah bez obmedzenia, prípadne pridávať nový,prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

Zabudli ste heslo?
Akcie a podujatia
EFPA EFPA EFPA