List pre ministerku vnútra

Na základe uznesenia Pléna ADPSR zo dňa 15.06.2018 zverejňujeme list ministerke vnútra Sakovej:   Bratislava, 19.07.2018   Vec: Odborné poradenstvo -  návrh na doplnenie zákona č. 8/2009 Z.z.  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 9/2009  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ich následných noviel   Vážená pani ministerka,

dovoľujeme si požiadať o doplnenie Zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 9/2009  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a ich následných noviel o povinnosť orgánov MV SR zapisovať do karty vodiča termín začiatku a ukončenia odborného poradenstva vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom alkoholu ako i legislatívne upraviť skutočnosť, že vodičovi môže príslušný orgán dopravného inšpektorátu vydať vodičské oprávnenie až po absolvovaní odborného poradenstva.

Odôvodnenie návrhu:

Od novembra 2011 platí povinnosť, že vodiči, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu musia absolvovať odborné poradenstvo u dopravného psychológa zamerané na zmenu postojov a prevenciu rizikového správania vo vzťahu konzumácii alkoholu a vedeniu motorového vozidla. Opatrenie bolo zavedené s cieľom zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, je štandardom v mnohých krajinách, jeho efektivita pri správne nastavenej legislatíve  a aplikácii je nesporná.

Pri administratívnych aktivitách pri odbornom poradenstve boli opakovane zistené niektoré nedostatky, ktoré znižujú efektívnosť tohto opatrenia stanoveného legislatívou s výrazným dopadom na bezpečnosť cestnej premávky.

Medzi najzávažnejšie sa javí, že polícia s najvyššou pravdepodobnosťou nevedie presnú a konkrétnu evidenciu vodičov, ktorí boli prichytení pod vplyvom alkoholu za volantom a z uvedeného dôvodu nedokáže určiť, koľko takýchto vodičov aj absolvovalo povinné odborné poradenstvo. MV SR podľa štatistík vykazuje ročne cca 9 - 10 tisíc vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu, dopraví psychológovia vodičov, ktorí absolvovali odborné poradenstvo dlhodobo vykazujú cca 6 tisíc ročne.  Tento rozpor poukazuje na nesúlad a pravdepodobnosť, že nie každý vodič  prichytený pod vplyvom alkoholu za volantom absolvuje legislatívou stanovenú povinnosť absolvovať odborné poradenstvo.

V poslednom období je na Asociáciu dopravných psychológov SR vyvíjaný pomer veľký tlak ako verejnosti, tak i médií s poukazovaním na korupčnú činnosť v tejto oblasti s otázkou, z akého dôvodu polícia  vracia vodičské preukazy v prípade preukázania alkoholu bez toho, aby dotyčná osoba – vodič absolvovala odborné poradenstvo. Na túto otázku nedokážu aktuálne odpovedať ani zástupcovia polície, Asociácie dopravných psychológov SR alebo Slovenskej komory psychológov z dôvodu aktuálne nastaveného systému.

Situáciu je možné vyriešiť i vyššie navrhovaným opatrením. Rovnako zavedenie dátumovej evidencie absolvovania odborného poradenstva do karty vodiča zvýši i kontrolné mechanizmy nielen voči vodičom a polícii, ale i voči dopravným psychológom vo vzťahu ku dodržiavaniu stanoveného rozsahu a procesu odborného poradenstva.

Tento návrh je prekonzultovaný i so Slovenskou komorou psychológov a má jej podporu. Veríme, že akceptovaním nášho návrhu sa zvýši transparentnosť celého procesu a prispeje i ku znižovaniu možnej korupcie v danej oblasti.

V prípade otázok nás kontaktujte, vedenie Asociácie dopravných psychológov SR a Slovenskej komory psychológov sú k dispozícii i na osobné rokovanie k danej problematike.

S úctou,

PhDr. Karol Kleinmann, PhD.

prezident

Asociácia dopravných psychológov Slovenskej republiky

  Na vedomie: Slovenská komora psychológov – prezidentka Mgr. Eva Klimová
Uverejnené v ADPSR správy

Pridaj komentár

Prihláste sa
Ak chcete prezerať všetok obsah bez obmedzenia, prípadne pridávať nový,prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

Zabudli ste heslo?
Akcie a podujatia
EFPA EFPA EFPA