Plénum ADPSR , konané dňa 11.11.2016 v Bratislave

Zápis zo dňa 11.11.2016

Miesto konania: Bratislava

 1. Úvod, predstavenie jednotlivých bodov
 2. Otázka štandardizácie testov, návrh rozdelenia testov do skupín A,B,C
 3. Návrh a hlasovanie za jednotlivé komisie – jednomyseľne všetci zúčastnení hlasovali a súhlasili, nik sa hlasovania nezdržal
 4. Mandát.komisia uskutočnila prezentáciu prítomných – 28 prítomných
 5. Predstavenie aktuálneho výboru (7 členov) a kontrolóra
 6. Výzva na nový návrh výboru a kontrolóra – neodprezentovaný žiadny nový návrh
 7. Hlasovanie za staro-nový výbor a kontrolóra – bez pripomienok, hlasovanie: všetci prítomní hlasovali „ZA“
 8. Návrhy do uznesenia:
 • Návrh o možnosti preformulovania znenia a podmienok pre kódovanie kódu č. 3351
 • Pripraviť legislatívny návrh “ Mladí, rizikoví vodiči“ s návrhmi na ich detekovanie a sankcie za ich rizikové správanie sa na cestách
 • Podnety o falošných dokladoch k ADPSR – podať podnet na legislatívnu radu vlády SR na úpravu a zmenu  dokladu o psychickej spôsobilosti na verejnú listinu, aby jeho falšovanie bolo klasifikované ako trestný čin a nie priestupok. Plénum ADPSR  žiada všetkých dopravných psychológov , aby podklady o falšovaní psychologických vyšetrení zaslali na Prezídium ADPSR, Komárnická 11, 82101 Bratislava

 1. Plénum odporúča začať diskusiu s Ministerstvom vnútra SR ,Ministerstvom zdravotníctva SR a Asociáciou súkromných lekárov SR o prehodnotení  posudzovania vodičov, ktorí majú diagnózu F 10 a vlastnia vodičský preukaz .
 2. Informovať Ministerstvo zdravotníctva SR a Slovenskú zdravotnícku univerzitu, že rozsah štúdia dopravnej psychológie v Českej republike je iný a kratší ako v Slovenskej republike a neodporučiť uznávať štúdium  dopravnej psychológie v ČR ako rovnocenné so štúdiom na Slovensku najmä z dôvodu, že praktická časť výučby v SR uprednostňuje iné požiadavky na prax ako štúdium v ČR.
 3. Na základe podnetov psychológov a verejnosti bude ADPSR upozorňovať jednotlivé VUC na dopravných psychológov, ktorí požadujú za dopravno-psychologické vyšetrenie nízke ceny, ktoré sú pod bežnými nákladmi za psychologické vyšetrenie a vytvárajú podozrenie, že psychologické vyšetrenie nebolo vykonané štandardným postupom alebo, že bolo vykonané iba čiastočne. Bežné náklady za dopravno-psychologické vyšetrenie 1 vodiča boli vyčíslené v roku 2009 na 60.-euro, pracoviská vybavené Perimetrom 70.-euro. Množstvové zľavy pri dodržiavaní štandardných podmienok psychologického vyšetrenia boli dohodnuté na 10-15%.
 4. Diskusia k licenciám vydávaným Slovenskou komorou psychológov – podmienky používania licencií B a C naraz jedným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
 5. Medzinárodná vedecká konferencia o dopravnej psychológii, 15.-16.6.2017 v Bratislave.
 6. Na mimoriadnom zasadnutí Prezídia  ADPSR boli vo svojich funkciách znovuzvolení a potvrdení prezident ADPSR PhDr. Karol Kleinmann, PhD. a viceprezidentka ADPSR PhDr. Magda Kolodiová. Ďalšími členmi Prezídia ADPSR sú PhDr. František Skokan , PhD. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc., PhDr. Zdenka Kubišová, Mgr. Jiří Mlčoch, PhDr. Katarína Petrová.

Za správnosť: Kleinmann

Uverejnené v ADPSR správy

Pridaj komentár

Prihláste sa
Ak chcete prezerať všetok obsah bez obmedzenia, prípadne pridávať nový,prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

Zabudli ste heslo?
Akcie a podujatia
EFPA EFPA EFPA