Najčastejšie chyby pri Odbornom poradenstve

Od 1.11. 2011 vstúpila do  platnosti Vyhláška MV SR č.361/2011 Z.z.,  ktorá upravuje postup  pri  Odbornom poradenstve pre vodičov. V Európskej únii sú tieto činnosti známejšie pod názvom rehabilitácia vodičov. Ide o jednu z ďalších  psychologických činností, ktorú zabezpečujú dopravní psychológovia. Odborné poradenstvo je profesionálna odborná činnosť zameraná na osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, prípadne na osobu, ktorej taká povinnosť vyplýva zo zákona. Vzhľadom ku skutočnosti, že sa množia podnety o chybných a nesprávnych postupoch dopravných psychológov pri výkone tejto činnosti, v tomto článku upozorníme na tie najčastejšie. Odborné poradenstvo /cousenselling, guidance/ verzus psychoterapia Odborné poradenstvo pre vodičov  nie je psychoterapia, i keď využíva niektoré jej princípy a  v niektorých bodoch sa môže prekrývať so skupinovou psychoterapiou. Pri odbornom poradenstve, na rozdiel od psychoterapie,  sa nejedná o liečenie psychických porúch a hraničných stavov psychologickými prostriedkami. Odborné poradenstvo je činnosť zameraná na prekonávanie psychických problémov jedinca a rozvoj jeho osobnosti. Zdravotná dokumentácia Odborné poradenstvo v zmysle zákona č.578/2004 Z.z. je zdravotnícka činnosť, ktorú vykonáva poskytovateľ, v danom prípade dopravný psychológ. Z uvedeného dôvodu musí dopravný psychológ okrem činností, ktoré sú taxatívne vymenované v §31  Vyhlášky č.361/2011 Zb, (novela Vyhlášky č.9/2009 Z.z.) dodržiavať aj ustanovenia zákona č.576/2004 Z.z o vedení zdravotnej dokumentácie. Každý klient musí byť zapísaný v ambulantnej knihe v deň kedy sa mu poskytlo odborné poradenstvo, čiže minimálne 4x počas poskytovania odborného poradenstva. Prepísaný počet hodín Pri odbornom poradenstve musí dopravný psychológ rešpektovať predpísaný počet hodín, čiže 12 hodín skupinového a 1 hodinu individuálneho poradenstva, pričom jedno sedenie musí trvať minimálne 2 hodiny a štyridsaťpäť minút , vrátane dvoch 15 minútových prestávok. Odvolávanie sa na skutočnosť, že hodina môže mať aj 45 minút, čiže v skutočnosti celý blok trvá 2,15 hod. bez prestávky, je porušovanie ako psychologických tak i psychohygienických pravidiel.  Treba si uvedomiť, že takýmto postupom  psychológ skracuje predpísaný proces o tri hodiny, čo je v rozpore s plánovanou zdravotnou starostlivosťou. Dopravný psychológ musí dodržať  časový interval a odstup medzi jednotlivými sedeniami musí byť minimálne 7 dní, čiže poradenstvo trvá  minimálne 28-29 dní. Táto skutočnosť má tiež svoje psychologické zdôvodnenie. Pri odbornom poradenstve ide o zmenu postojov vodiča. Je známe, že na zmenu postojov je potrebný určitý čas. Klient pracuje aj medzi jednotlivými sedeniami a plní úlohy, ktoré mu dal dopravný psychológ. Skracovanie psychologickej intervencie znižuje predpokladaný efekt, ktorý má priniesť odborné poradenstvo. Takýto psychológ nielenže porušuje odborné pravidlá, ale znemožňuje vodičovi aby mal dostatok času na prehodnotenie svojich postojov k alkoholu. Zahraničné výskumy / Dekra, TUV, / preukázali, že na zmenu niektorých postojov je potrebné minimálne 12-15 hodín, ktoré sú vedené preškoleným odborníkom a intervencie je potrebné vykonávať  v rozsahu 4-8 týždňov, pričom významnú úlohu tu zohráva najmä skupinová dynamika. Veľkosť skupiny Medzi porušenie odborných zámerov  poradenstvá patrí aj skutočnosť, ak psychológ konzultuje jedného alebo dvoch klientov. Táto prax je v rozpore ako so zákonom, tak i pravidlami o skupinovej dynamike. Poskytovať 12 hodín individuálne poradenstvo vodičovi, je nielen psychicky vyčerpávajúce pre obe strany, ale vodič nedostane informáciu, ako napr. túto situáciu vnímajú iní účastníci odborného poradenstva. Individuálne alebo párové poradenstvo má iné metodické pravidlá ako skupinové poradenstvo. Za skupinu je všeobecne považovaný počet osôb 3 a viac. Odborné doškolenie a pracovné zošity Iba z dôvodu časovej tiesne a  nepresnej komunikácie medzi Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom zdravotníctva SR sa stalo, že pri odbornom poradenstve nebolo určené Vyhláškou špeciálne doškolenia. V Nemecku trvá odborné doškolenie dopravných psychológov pre účely Odborného poradenstva 500 hodín, v Rakúsku 160 hodín. Podľa aktuálneho legislatívneho stavu na Slovensku, Odborné poradenstvo môže robiť každý dopravný psychológ. Úprava tohto stavu  bude predmetom najbližšej novely Vyhlášky.  Momentálne sú ponúkané dve odborné doškolenia, / NZZ Salvus a NZZ Psychagogia/,  obe pracoviská ponúkajú ako výstup pracovné zošity, ktoré sú praktickou pomôckou najmä pre vodičov. Jedného alebo druhého základného typu preškolenia v rozsahu 16 hodín sa doteraz zúčastnilo cca 100 dopravných psychológov. Záver: Porušovanie postupov a  pravidiel , ktoré sú popísané  vyššie, môže mať pre dopravného psychológa viaceré sankčné následky. Nedodržanie  počtu hodín, môže byť hodnotené ako  závažné porušenie povinnosti stanovenej vyšetrujúcemu psychológovi všeobecne záväzným právnym aktom, a to  zanedbanie starostlivosti o klienta nedodržaním predpísaného postupu, v dôsledku čoho vyhláškou stanovený postup neprinesie predpokladaný nápravný efekt, čiže  osobe nebola poskytnutá plánovaná zdravotná starostlivosť. I keď samotná Vyhláška MV SR č. 361/2011 Z.z. , obsahuje niekoľko nepresných ustanovení, je potrebné, aby psychológovia postupovali odborne. Veľmi rýchlo sa šíria informácie, ktoré psychologické pracoviská vychádzajú „v ústrety“ vodičom. Pochopiteľne najpopulárnejšie u vodičskej populácie sú tie, ktoré nedodržujú predpísaný postup. Je na nás všetkých, aby sme sa odborným poradenstvom pre vodičov zaradili medzi krajiny, kde poradenstvo má vysoký kredit. Svoje námety a názory k tejto problematike zasielajte na mail: office@adpsr.sk   PhDr. Kleinmann Karol Prezident ADPSR http://onlinecasino61.com.au/games/pharaohs-gold-ii/
Uverejnené v ADPSR správy

Pridaj komentár

Prihláste sa
Ak chcete prezerať všetok obsah bez obmedzenia, prípadne pridávať nový,prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

Zabudli ste heslo?
Akcie a podujatia
EFPA EFPA EFPA EFPA EFPA            CONFERENCE INDEX            EFPA