Stanovy ADPSR

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA  ASOCIÁCIA DOPRAVNÝCH PSYCHOLÓGOV SR PODĽA ZÁKONA Č. 83/1990 Zb. O ZDRUŽOVANÍ OBČANOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Preambula

Občianske združenie Asociácia dopravných psychológov SR( ďalej iba ADP SR) má záujem združovať fyzické osoby a právnické osoby , najmä odborníkov v dopravnej psychológie v dobrovoľnej organizácii, ktorá má pôsobiť tak do vnútra a v prospech organizácie, ako i navonok.

Kladie si za cieľ prispievať k zvyšovaniu právneho vedomia členov, ďalšiemu vzdelávaniu  dopravných psychológov , informovaniu  občianskej spoločnosti o postavení a prínose dopravnej psychológie pre spoločnosť,  ako aj ku skvalitňovaniu právnych úprav v oblasti dopravnej psychológie.

Občianske združenie bude organizovať svoju činnosť výlučne v súlade s právnou úpravou platnou v Slovenskej republike a presadzovať kompabilitu s odbornou a právnou praxou v Európskej únii, a implementácii odborných poznatkov do legislatívy SR.

Článok 1 Názov a sídlo asociácie

(1) Zriaďuje sa záujmová, dobrovoľná, profesijná asociácia dopravných psychológov  s názvom  Asociácia dopravných psychológov SR, skratka ADP SR (ďalej len „asociácia“). (2) Sídlom asociácie je Komárnická 11,  82103 Bratislava.

Článok 2 Právne pomery asociácie

Právne pomery asociácie (1) Asociácia je nezávislá, samosprávna, nepolitická, dobrovoľná organizácia cielene orientovanej skupiny odborníkov v dopravnej psychológii, zoskupenej za účelom ochrany ich záujmov daných im Ústavou Slovenskej republiky a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi k výkonu ich profesie, k tomu potrebnej odbornosti, dodržiavaniu zákonnosti a etiky. (2) Právne pomery Asociácie sa riadia predovšetkým zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, zákonom č. 199/1994 Z.z. o psychologickej činnosti,  zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 8 /2009 Z.z. o cestnej premávke a jeho následnými novelami, Vyhláškou MV č.9/2009 Z.z. a jej následných noviel a Nariadením  vlády SR č.296/2010 Z.z. a jej následných noviel o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností a  ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami. (3a)  ADPSR podnety alebo informácie o nedodržiavaní legislatívy, odborných  postupov alebo metodík týkajúcu sa činnosti  v dopravnej psychológie, odstúpi na príslušnú vyššiu inštitúciu ( SKP, VUC, Daňový úrad , UDZS, Policajné prezídium a pod. ( 3b) ADPSR písomne upozorní na danú skutočnosť potencionálneho porušovateľa  a požiada ho o vysvetlenie, resp. nápravu a určí termín, do ktorého má nedostatky odstrániť. Ak  fyzická alebo právnická osoba nedostatky neodstráni alebo nebude komunikovať s ADPSR, informácia alebo podnet budú odstúpené podľa bodu 3a

(4) Asociácia pôsobí na celom území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“).

Článok 3 Cieľ asociácie

(1) Cieľom asociácia je uplatňovanie najnovších  poznatkov vedy a výskumu a praktických poznatkov v certifikovanej špecializácii dopravná psychológia,  ochrana  dopravnej  psychológie pred neodborným poskytovaním služieb bez príslušného vzdelania, personálneho a materiálno technického vybavenia pracovísk, budovanie registrovaných dopravno-psychologických pracovísk a centier, ochrana pred neodbornými zásahmi legislatívy do procesu praktického poskytovania služieb v dopravnej psychológii, zlepšovanie právneho vedomia členov a občanov o možnostiach dopravnej psychológie, (2) Kladie si za cieľ pôsobiť na neustále zvyšovanie teoretických i praktických vedomostí a návykov v súvislosti s dopravnou psychológiou a udržovať úzke kontakty s európskymi a svetovými organizáciami s obdobným zameraním.

Článok 4 Činnosť asociácie

(1)V rozsahu uvedených zámerov a cieľov asociácia pôsobí najmä pri: a)  zvyšovaní právneho vedomia členov v súvislosti so vzdelávaním,  a to ako univerzitným tak špecifickými formami vzdelávania, a smerom k občanom prostredníctvom mediálnej práce ako i odborného psychologického  poradenstva, b)rozvíjaní činnosti na skvalitnenie prípravy žiadateľov teoretickej i praktickej oblasti, c)podávaní námetov, návrhov a pripomienok príslušným štátnym orgánom smerujúcich na skvalitňovanie právnej úpravy v oblasti dopravnej psychológie, d)rozvíjaní a prehlbovaní spolupráce s orgánmi štátnej správy pôsobiacimi v oblasti dopravy a dopravnej infraštruktúry, e) nadväzovaní a rozvíjaní spolupráce s partnerskými organizáciami v SR i v zahraničí, f)zastupovaní členov asociácie v prípade právnych vzťahov k orgánom výkonnej a zákonodarnej moci, g)získavaní finančných prostriedkov na činnosť Asociácie.

Článok 5 Členstvo v asociácii

(1) Členstvo v Asociácii je dobrovoľné. (2)  Členom  Asociácie  môže byť každý občan  SR, ktorý má ukončené jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte, ukončenú špecializáciu a certifikáciu v zmysle nariadenia vlády č.296/2010 Z.z., je bezúhonný, súhlasí s cieľmi Asociácie a zaväzuje sa dodržiavať jeho Stanovy. (3)  Členom nemôže byť osoba zbavená svojprávnosti. (4)  Členstvo vzniká, po zaplatení registračného poplatku a rozhodnutí o prijatí. (5) O prijatí rozhoduje Prezídium na návrh členov Asociácie. (6)  Členstvo zaniká: a) vystúpením, b) úmrtím člena c) vylúčením pre hrubé porušovanie stanov Asociácie, d) nezaplatením členského príspevku e) zánikom Asociácie (7)  Dokladom o členstve v Združení je registrácia v zozname členov Asociácie. (8)  Plénum ADPSR môže udeliť i čestné členstvo a mimoriadne členstvo. Čestný a mimoriadny člen má všetky práva a povinnosti člena ADPSR s výnimkou členstva v orgánoch ADPSR. Čestný člen je oslobodený od platenia členského príspevku mimoriadny člen platí členský príspevok. Mimoriadny člen nemusí byť občanom SR. Čestné a mimoriadne členstvo schvaľuje Plénum ADPSR na návrh Prezídia. (9) Vylúčenie člena schvaľuje plénum Asociácie trojpätinovou väčšinou všetkých prítomných členov. (11)Pri zaniknutí členstva v Združení sa členské príspevky členovi nevracajú. (12)V prípade konania člena, ktorým porušuje právny poriadok SR, ak by mohlo byť považované za trestný čin, prípadne za takýto skutok ho označil orgán činný v trestnom konaní, alebo hrubým spôsobom porušuje Stanovy, môže byť takýto člen podmienečne vylúčený Prezídiom. Vylúčenie alebo zmenu tohto rozhodnutia potvrdzuje plénum na najbližšom zasadnutí v súlade s čl. V, ods. 10. (13)Podmienečne vylúčený člen stráca oprávnenie zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov Asociácie, akciách a činnostiach Asociácie.

Článok 6 Práva a povinnosti členov

(1)Práva členov asociácie: a)podieľať sa na činnosti a výsledkoch práce asociácie, b)voliť a byť volený do orgánov asociácie v súlade s týmito stanovami, c)zúčastňovať sa činností usporadúvaných združením, d)obracať sa písomne s podnetmi, návrhmi a sťažnosťami na orgány asociácie, byť  prizvaní  na  rokovania  orgánov  asociácie  pri  prejednávaní  otázok  a   problémov, ktorých prerokovanie navrhli, e)využívať  právne  poradenstvo  od  asociácie  a žiadať  o  právnu  ochranu,  ak jej potreba vznikla v súlade s princípmi uvádzanými v týchto stanovách, 2)Povinnosti členov asociácie a)     dodržiavať stanovy asociácie, b)    rešpektovať rozhodnutia orgánov asociácie, c)    napomáhať podľa svojich možností činnosti asociácie, d)    riadne a včas platiť členské príspevky, e)    svedomite si plniť úlohy súvisiace s výkonom funkcie v orgánoch asociácie, f)    chrániť záujmy, majetok a dobré meno asociácie, g)    dodržiavať legislatívu týkajúcej sa dopravnej psychológie

Článok 7 Orgány asociácie

Orgány asociácie tvoria plénum, prezídium a kontrolná komisia.

Článok 8 Plénum

(1)Plénum, tvorené všetkými členmi asociácie, je najvyšším orgánom asociácie. Zvoláva ho prezident prezídia najmenej raz ročne, alebo na návrh najmenej 30% členov pléna do dvoch mesiacov od prijatia návrhu. (2)Plénum je uznášaniaschopné, ak je prítomných minimálne  30 % členov. (3)Záväzne rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. (4)Plénum má právomoc: a)voliť členov prezídia asociácie a členov kontrolnej komisie, b)schvaľovať stanovy asociácie a symboliku asociácie, ich zmeny a doplnky, c)schvaľovať Plán činnosti asociácie na návrh prezídia, d)schvaľovať rozpočet asociácie, ročnú účtovnú závierku a výšku členských príspevkov, e)schvaľovať správu o činnosti asociácie a jeho hospodárení, f)rozhodovať o zriadení fondov asociácie, g)schvaľovať nakladanie s majetkom asociácie dvojtretinovou väčšinou všetkých prítomných členov.

Článok 9 Prezídium  asociácie

(1)Prezídium  asociácie  (ďalej  len  „prezídium“)  je  riadiacim  a  výkonným orgánom asociácie, skladá sa zo siedmich  členov, ktorí sú volení Plénom na dobu štyroch rokov. Zvolení členovia Prezídia zvolia zo svojho stredu prezidenta  a viceprezidenta. Prezident je súčasne štatutárom asociácie. (2)Členom prezídia môže byť iba fyzická osoba, bezúhonná, spôsobilá na právne úkony. (3)Prezídium  rozhoduje  nadpolovičnou   väčšinou   všetkých  členov o   všetkých zásadných otázkach, týkajúcich sa činnosti asociácie. (4)Rokovanie  Prezídia   zvoláva  prezident  a  riadi  jeho   zasadanie.  V   prípade jeho neprítomnosti prezidenta určí svoje zastupovanie   viceprezidentom  alebo iným  povereným  členom  Prezídia. (5)Prezídium  je  uznášaniaschopné,  ak  je  prítomná  nadpolovičná  väčšina   jeho členov. (6)O  zasadnutí    Prezídia   vyhotovuje   prezident   alebo  ním   poverená   osoba zápisnicu. (7)Prezídium má právomoc: a)pripravovať a zvolávať zasadnutia Pléna, b)predkladať Plénu na schválenie interné pokyny asociácie, c)rozhodovať o hospodárení asociácie v rámci schváleného rozpočtu, d) rokovať s orgánmi verejnej správy, e)nadväzovať zahraničné kontakty a styky s partnerskými organizáciami a asociáciami, f)vysielať členov na rokovania s rôznymi orgánmi a organizáciami, g)navrhovať rozpočet asociácie a výšku členských príspevkov, h)disponovať s fondmi asociácie v súlade s ich určením a zásadami hospodárenia s fondmi, j)prizvať ku konzultácii prípadne spolupráci iné fyzické alebo právnické osoby, k)v odôvodnených prípadoch podmienečne vylúčiť člena asociácie (čl. 5 ods. 12). (8) Prezídium  má povinnosť: a)     zabezpečovať všetku činnosť medzi konaniami pléna, b)     zabezpečovať pravidelné informovanie o činnosti Asociácie, c)     zabezpečovať prípravu a realizáciu právnych a organizačných úkonov Asociácie, d)     predkladať kontrolnej komisii na základe jej požiadania potrebné podklady (9) Člen Prezídia nemôže byť zároveň členom kontrolnej komisie asociácie. (10) Členstvo v Prezídiu zaniká: a)     odstúpením člena, b)     odvolaním členstva plénom, c)     smrťou. (11) Za  člena   Prezídia,   ktorému   zaniklo  členstvo,  zvolí  plénum  inú   osobu, ktorá je členom asociácie ( čl. 9 ods. 1).

Článok 10  Kontrolná komisia

(1)Kontrolná  komisia  asociácie (ďalej len „kontrolná komisia“)  je  nezávislý,  volený kontrolný orgán asociácie. (2)Kontrolná  komisia  sa  skladá  z  troch  členov,  ktorí  sú  volení Plénom  na obdobie štyroch rokov a zo svojho stredu si volia predsedu kontrolnej komisie. (3)Predseda kontrolnej komisie zvoláva a riadi činnosť komisie. (4)Kontrolná  komisia  je  uznášaniaschopná, ak  je  prítomná  nadpolovičná väčšina jej členov. (5)Kontrolná  komisia  rozhoduje  nadpolovičnou  väčšinou   všetkých   hlasov   svojich členov. (6)Kontrolná komisia predkladá kontrolnú správu Plénu asociácie. (7)Kontrolná   komisia  je   povinná   kontrolovať  činnosť  a  hospodárenie  asociácie, upozorňovať Prezídium a plénum na nedostatky a dávať návrhy na ich odstránenie. (8)Kontrolná komisia  je oprávnená  požadovať od Prezídia podklady potrebné k výkonu kontrolnej činnosti. (9) Kontrolná komisia zabezpečuje doplňujúce informácie týkajúce sa a podnetov členov ADPSR alebo iných osôb vo veci porušovania právnych alebo   odborných predpisov a informuje o tom Prezídium ADPSR. (10) Kontrolná komisia môže navštíviť inkriminovaný subjekt a požiadať ho  o vysvetlenie alebo  podanie doplňujúcich informácii týkajúcich sa podnetu.

Článok 11 Organizačná štruktúra asociácie

(1)Organizačné   usporiadanie   asociácie   má   pôsobnosť   na   celom   území   SR    a organizačná štruktúra je vytváraná tak, aby komplexne pokrývala problematiku oblastí činnosti asociácie. (2)Organizačné   usporiadanie   asociácie,   jeho   štruktúru,   pôsobenie   a   právomoci Prezidenta Asociácie určuje a schvaľuje Plénum asociácie na návrh Prezídia.

Článok 12 Majetok a zásady hospodárenia

(1)Na  zabezpečenie   svojej   činnosti   hospodári   asociácia   s   vlastnými   príjmami, nadobudnutým alebo zvereným majetkom. (2)Rozpočet asociácie navrhuje Prezídium a schvaľuje ho Plénum. (3)Nakladanie  s  majetkom asociácie  schvaľuje  plénum  a to dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov prítomných členov. (4) Za  hospodárenie  s  finančnými  prostriedkami  a  majetkom   asociácie   zodpovedá Prezídium. (5)Príjmami asociácie sú najmä: a)    členské príspevky členov asociácie, b)    príspevky, dotácie a granty od iných organizácií, c)    dary od fyzických a právnických osôb, d)    príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti asociácie, e)    príspevky od fyzických a právnických osôb na zabezpečenie činnosti asociácie, f)    iné   príjmy  dosiahnuté   v   súlade   so   Stanovami  a  všeobecne  záväznými  právnymi predpismi SR. (6) Majetkové  zdroje  asociácie  môžu  byť  použité  iba  na  činnosť  asociácie  a  jeho správu v súlade s týmito stanovami. (7)Asociácia vedie účtovníctvo v súlade  s  príslušnými záväznými právnymi predpismi SR. (8) Pri zániku Asociácie o majetku rozhodne Plénum.

Článok 13 Záverečné ustanovenia

(1) Asociácia je zriadené na dobu neurčitú. Jeho zrušenie je možné iba: a)     dobrovoľným rozhodnutím troch pätín pléna, b)     zlúčením s iným združením. Zlúčenie je možné iba so súhlasom troch pätín Pléna, c)    právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR. (2) Bezúhonnosťou člena asociácie   alebo  člena  Prezídia sa v týchto stanovách rozumie, že člen nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. (3) Stanovy  nadobúdajú  účinnosť dňom  zaregistrovania  asociácie  na   Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. (4) Stanovy môžu byť zmenené len rozhodnutím Pléna (čl. 8 ods. 4 písm. b).

V Bratislave dňa 15. januára 2012

(revidované 15.5.2014)

Prihláste sa
Ak chcete prezerať všetok obsah bez obmedzenia, prípadne pridávať nový,prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

Zabudli ste heslo?
Akcie a podujatia
EFPA EFPA EFPA EFPA EFPA            CONFERENCE INDEX            EFPA